Page: () 1 2

ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันโดยเรียนคำศัพท์และรูปประโยคใหม่และศึกษาอักษรคันจิเพิ่มประมาณ60ตัว

ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นความหมายและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรียนคำศัพท์  รูปประโยคและอักษรคันจิใหม่ต่อเพื่อที่จะเพิ่มความหามารถการสนทนา   

ฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์และฝึกจับใจความสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการอ่าน

คำอธิบายรายวิชา

           การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนำเสนอ หลักการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ การวางแผนการนำเสนอ การจัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอผลงานการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดทำเอกสารและการนำเสนอเพื่อช่วยห้านเอกสารและการนำเสนอมีความสมบูรณ์แบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง    

รายละเอียดรายวิชา

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสื่อนำเสนอในงานสำนักงาน
3. เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ และการทำงานพื้นฐานของ Microsoft PowerPoint
4. เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ และการทำงานพื้นฐานของ Microsoft Word
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโปรแกรม Microsoft Office 
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงาน

มาตรฐานวิชาชีพ ไอที วิชาพาสปอร์ต

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีหรือ Information Technology Professional Examination: ITPE ในวิชา “IT Passport” ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานเบื้องต้นได้เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่เคยได้รับทุนฯ (Alumni) การเข้าร่วมอบรมจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยได้ช่วยกันกลั่นกรององค์ความรู้และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวม และเรียบเรียงองค์ความรู้ที่จําเป็น และสำคัญในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งเน้นให้มีเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความ และขนาดของคู่มือที่กะทัดรัด โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถที่จะทําความเข้าใจเนื้อหาได้ในระยะเวลาอันสั้น

การอบรม SAU Hybrid Learning สำหรับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เพื่อความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานระบบ Moodle สำหรับอาจารย์ผู้สอน

สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เริ่มต้นใช้งานระบบ  SAU Hybrid Learning หรือ Moodle โดยจะแนะนำวิธีการใช้งานรวมถึงแนวทางการสร้างรายวิชา การผลิตสื่อการสอนแบบคลิปวิดีโอ การใส่สมการลงให้เนื้อหา การสร้างข้อสอบชนิดคำนวณได้เป็นต้น

Page: () 1 2