การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยยึดหลัก PDCA ตั้งแต่การสำรวจตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทำการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบของการสร้างรายได้

มาตรฐานวิชาชีพ ไอที วิชาพาสปอร์ต

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีหรือ Information Technology Professional Examination: ITPE ในวิชา “IT Passport” ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานเบื้องต้นได้เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่เคยได้รับทุนฯ (Alumni) การเข้าร่วมอบรมจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยได้ช่วยกันกลั่นกรององค์ความรู้และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวม และเรียบเรียงองค์ความรู้ที่จําเป็น และสำคัญในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งเน้นให้มีเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความ และขนาดของคู่มือที่กะทัดรัด โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถที่จะทําความเข้าใจเนื้อหาได้ในระยะเวลาอันสั้น

การอบรม SAU Hybrid Learning สำหรับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เพื่อความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานระบบ Moodle สำหรับอาจารย์ผู้สอน

สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เริ่มต้นใช้งานระบบ  SAU Hybrid Learning หรือ Moodle โดยจะแนะนำวิธีการใช้งานรวมถึงแนวทางการสร้างรายวิชา การผลิตสื่อการสอนแบบคลิปวิดีโอ การใส่สมการลงให้เนื้อหา การสร้างข้อสอบชนิดคำนวณได้เป็นต้น