คำอธิบายของรายวิชา

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นถึงการดำเนินธุรกิจออนไลน์ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ งานหลักในธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การบริหารการผลิต การจัดการการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดองค์การและการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ

เป็นวิชาที่ศึกษา แนวความคิด ความสำคัญ และบทบาทของการตลาดการท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจำแนกประเภทอุตสหาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดการการตลาดท่องเที่ยว กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว

การวิจัยการตลาด รายวิชาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการตลาดเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนเข้า ด้วยกัน  การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทเรียนตาม หัวข้อในชีวิตประจําวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้ถูกต้องและ ชัดเจน