วิศวกรรมไมโครเวฟ

ชั้นปีที่ 3,4 ระดับปริญญาตรี/คณะวิศวกรรมศาสตร์ฝวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์