การแยกประเภทของพลังงาน แหล่งกำเนิดพลังงาน และการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงที่สำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน การผลิตพลังงานความร้อน การผลิตพลังงานกล       การผลิตพลังงานไฟฟ้า แหล่งเก็บพลังงาน การเลือกใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

ฟิสิกส์ 2 

ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/วิชาพื้้นฐาน 3 หน่วยกิต