ฟิสิกส์ 2 

ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/วิชาพื้้นฐาน 3 หน่วยกิต