หน่วยและมาตรฐานของอุปกรณ์ ความเที่ยงตรง มารตรวัดไฟสลับ ไฟตรง การวัดกระแสแรงดันและกำลังไฟฟ้า ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน การวัดทางแม่เหล็ก ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล

ความเป็นมา

หลักการ

แนวปฏิบัติ