ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร

          ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การอนุมานผลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การนำสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรม

 

ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(124) 3 หน่วยกิต