วิชา 515604/615604 เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques) หน่วยกิต 3 ( 3-0-6 )

วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี

บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ วิธีพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลา วิธีถดถอยแบบง่ายและแบบตัวแปรหลายตัว การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองการวัดเชิงเศรษฐศาสตร์ การเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ข้อจำกัดของวิธีการพยากรณ์แบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพยากรณ์

ชั้นปีที่ 2,3 ระดับปริญญาตรี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญษตรี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวอชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ( 3-0-6 )

วิศวกรรมซ่อมบำรุง

ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร

          ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การอนุมานผลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การนำสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรม

 

ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(124) 3 หน่วยกิต