หลักการการออกแบบระบบและการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ทางเลือกการวางผังโรงงาน ปัญหาการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม  การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต   การออกแบบผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย  การจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบในโรงงาน หลักการเลือกทำเลและสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมความสูญเสียและเพิ่มผลผลิต  การจัดการระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม