เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกลไกของเครื่องจักรกล นั่นคือการออกแบบ คัปปลิ้ง เฟืองตรีง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองหนอน ฯลฯ