เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะและปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ กับการเรียน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้อง และการทำงานในอนาคต โดยเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการอ้างอิง ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ และ Internet of Things ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง


ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์