โดย ผศ. ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในกลยุทธการบริหารจัดการทางธุรกิจเทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารองค์กร การจัดการทรัยากร การวิจัยการดำเนินงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา การบัญชี การเงิน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเหล่านั้นเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับโครงงานที่เกี่ยวข้อง และการนำประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต ที่มีความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. คำอธิบายของรายวิชา

หลักการกลยุทธการบริหารจัดการทางธุรกิจเทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารองค์กร การจัดการทรัยากร การวิจัยการดำเนินงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา การบัญชี การเงิน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การตลาด การวิจัยทางการตลาด แผนการขาย การส่งเสริมการขาย วิธีเดลไฟ การปรับปรุงกระบวนการ แนวคิดและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจ ปัจจัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เว็บเซอร์วิส ระบบการชำระเงิน และการรักษาความมั่นคง บทบาทของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและประโยชน์ทางกลยุทธ์ การจัดการซัพพลายเชน และลอจิสติค การทำ CRM