หลักเบื้องต้นทางเคมี ทฤษฎีเเละโครงสร้างอะตอม  คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ เเก๊ส ของเหลวเเละสารละลาย สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลไอออน กรด-เบส

      วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เนื้อหาสอดคล้องกับ วิชา ฟิสิกส์ 1

การแก้สมการเชิงเส้น ระบบเลขเชิงซ้อน พีชคณิตเวกเตอร์ 3 มิติ  ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตของตัวแปรค่าจริงที่อยู่ในรูปเวกเตอร์ฟังก์ชันและการนำไปใช้งาน เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา

ศึกษาถึงหลักเบื้องต้นทางเคมี  สสาร และสมบัติของสสาร  พื้นฐานทฤษฎีของอะตอม  โครงสร้างอิเล็กตรอน   สมบัติตามตารางพิริออดิก   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   โลหะแทรนซิชัน   พันธะเคมี    ปริมาณสารสัมพันธ์   แก๊ส   ของเหลว   และสารละลาย    สมดุลเคมี     สมดุลไอออน   กรด-เบส    และ จลนศาสตร์เคมี