จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์ สวิตชิง วิธีการลดทอนสวิตชิงให้น้อยที่สุด

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรบวก ลบเลข วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส และวงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ เป็นต้น

1.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส อุปกรณ์แลทซ์ และซีเควนเชียล  

1.4  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรฐานเวลา วงจรนับ วงจรตรวจจับ เป็นต้น

1.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับวงจรแปลงสัญญาณ D/A และ A/D วงจรหน่วยความจำแบบต่าง ๆ ศึกษา PLD แบบต่าง ๆ

 

 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์