ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกสาขา

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การอ่านภาพ และใช้เครื่องมือทางด้านเขียนแแบบ เหมาะสมต่อการสอนในปัจจุบัน

 เขียนแบบวิศวกรรม เป็นวิชาที่ต้องเรียนทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรม

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์ สวิตชิง วิธีการลดทอนสวิตชิงให้น้อยที่สุด

  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรบวก ลบเลข วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส และวงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ เป็นต้น

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส อุปกรณ์แลทซ์ และซีเควนเชียล  

  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรฐานเวลา วงจรนับ วงจรตรวจจับ เป็นต้น

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับวงจรแปลงสัญญาณ D/A และ A/D วงจรหน่วยความจำแบบต่าง ๆ ศึกษา PLD แบบต่าง ๆ