Page: 1 2 ()

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะและปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ กับการเรียน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้อง และการทำงานในอนาคต โดยเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการอ้างอิง ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ และ Internet of Things ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกสาขา

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การอ่านภาพ และใช้เครื่องมือทางด้านเขียนแแบบ เหมาะสมต่อการสอนในปัจจุบัน

 เขียนแบบวิศวกรรม เป็นวิชาที่ต้องเรียนทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรม

เอกสารคำสอน (Teaching Word Document)

รหัสวิชา 613202 รายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญ และหลักทฤษฎี แนวคิดของวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และสามารถวิเคราะห์จำแนกความแตกต่างระหว่างหลักทฤษฎี แนวคิดกับประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมความปลอดภัยได้

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์ สวิตชิง วิธีการลดทอนสวิตชิงให้น้อยที่สุด

  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรบวก ลบเลข วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส และวงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ เป็นต้น

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส อุปกรณ์แลทซ์ และซีเควนเชียล  

  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส และทำการปฏิบัติทดลองวงจรต่าง ๆ เช่นวงจรฐานเวลา วงจรนับ วงจรตรวจจับ เป็นต้น

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับวงจรแปลงสัญญาณ D/A และ A/D วงจรหน่วยความจำแบบต่าง ๆ ศึกษา PLD แบบต่าง ๆ

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์โนดและเมช การซ้อนทับ การแปลงแหล่งจ่าย วงจรสมมูลของเทวินินและนอร์ตัน การถ่ายโอนกำลังสูงสุด ผลตอบสนองทรานเซียนต์ของวงจร R-L-C ต่ออินพุตแบบฟังก์ชันขั้น คุณสมบัติต่างๆ ของสัญญาณไซนูซอยด์ ผลตอบสนองของวงจร R-L-C ต่ออินพุตแบบไซนูซอยด์ การเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าแฝง และกำลังไฟฟ้าปรากฏ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส การจำลองวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Page: 1 2 ()