เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันเสรี  การผูกขาดทางการค้า  การกำหนดราคาสินค้าตลอดจนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และผลกระทบต่อผู้บริโภค

คณะนิติศาสตร์   /สาขาวิชานิติศาสตร์ เอกเลือก