ศึกษาบทนิยามต่างๆ  การใช้กฎหมายอาญา  การวินิจฉัยความผิดทางอาญา   การพยายามกระทำความผิด การพยายยามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้  ตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  ผู้กระทำความผิดเกินขอบเขตที่ใช้  เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี  ความสำคัญผิด  การกระทำโดยพลาด เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้   เหตุยกเว้นโทษ  เหตุลดหย่อนความรับผิด  เหตุบรรเทาโทษ  อายุความ  ฆ่าคนตายโดยเจตนาและไม่เจตนา

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  เอกเลือก