ศึกษาหลักทั่วไปของกฏหมายแรงงาน  ประวัติความเป็นมาทางกฎหมายแรงงานในประเทศไทย  หลักกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน  ในเรื่องการคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  การจัดหางาน  การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  ตลอดจนแนวทางในการพิจารณาและตีความปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานและกฏหมายประกันสังคม  รวมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ วิชาเอกบังคับ

 

ศึกษาหลักกฎหมาย  ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คณะนิติศาสตร์   /สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกบังคับ

ศึกษาความสำคัญขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ  หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและดำเนินการห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด  และองค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น กิจการค้าร่วม (Joint  venture) สิทธิหน้าที่และความรับชอบของผู้ถือหุ้น  กรรมการผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การกำกับและตรวจสอบรวมถึงบรรษัทบาล

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ วิชาเอกบังคับ