แนวคิดทั่วไปและแม่บทองมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการบริหารจัดการในองค์การในยุคปัจจุบัน

    2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ หน้าที่ของผู้บริหารจัดการในองค์การ

    3. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการในองค์การ ที่มีผลต่องค์การระดับต่าง ๆ

    4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในองค์การ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาพรวม ความสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และแนวคิดทฤษฎีผู้นำ การใช้อานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ และการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพบุคคล และประสิทธิผลขององค์การ

2.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดทรรศนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ โครงสร้าง รูปแบบ ขนาด เทคโนโลยี การแบ่งงาน การกระจายอำนาจหน้าที่ และเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และการจัดการทีมงาน

3.เพื่อให้นักศึกษาฝึกการสังเกตุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ และนำเสนอโดยบูรณาการกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

4.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการออกแบบ การปรับปรุง การบูรณาการแนวคิด และการบริหารทีมงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา ให้เป็นผูู้บริหารในอนาคต

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นวิชาพื่้นฐานทางการตลาดเพื่อให้รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผุ้บริโภคทางการตลาด