จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวคิดและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการภาพรวมการพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะทฤษฎีองค์การ
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวโน้มของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคติรวมทั้งหลักการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย
3. เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาอื่นๆในระดับชั้นสูงและการทำงานต่อไป

 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์