วิชา : เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้ากำลัง อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย 

การศึกษาจากผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง ทฤษฎี ระเบียบวิธี และอัลกอริทึมใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางระบบไฟฟ้ากำลัง