รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 

ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี/คณะบริหารธุรกิจ/การบัญชี/ 3 หน่วยกิต

            หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ใในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร อาการแสตมป์ ภาษีมรดก ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การบัญชีขั้นต้น 1  

ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี   3(2-2-5) หน่วยกิต