พฤติกรรมองค์การ

ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี/คณะบริหารธุรกิจ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์(345)/ 3หน่วยกิต

รหัสวิชา 526102 ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)  (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา

     แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การ ประกอบด้วยพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

พฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์