รูปแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคม สื่อสังคม แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายสังคม จรรยาบรรณ กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธรรมาภิบาล