ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการจัดการระบบงานทางธุรกิจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ

รูปแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคม สื่อสังคม แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายสังคม จรรยาบรรณ กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธรรมาภิบาล