ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

 

ปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาดิจิทัลมีเดีย

ศึกษาความหมายการท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวโน้มการท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ต่างๆของการสื่อสารทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ 

ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิชาอังกฤษธุรกิจ (335) 3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำนาจการปกครอง ที่เป็นรากฐานของการปกครอง และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน้นระบบการบริหารท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในแง่ความสั

คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและการแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเวียนบังเกิด  ทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  และการค้นหาโดยต้นไม้ทวิภาค  ทวิตรรก ฟังก์ชันตรรก พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตของเซทความสัมพนัธ์  วงจรตรรกพีชคณิตของเซทและสายอักขระ กลุ่มและกลุ่ม ย่อย 

วิชาเคมีพื้นฐาน-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลของอิออน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี จลศาสตร์เคมี พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สารอโลหะ โลหะ โลหะทรานซิชัน อินทรีย์เคมี

 

633106  จริยธรรมกับการบริหาร    Ethics and Administration  จำนวน 3 หน่วยกิต ( 3-0-6 )  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

           ศึกษาทฤษฎีกับแนวความคิดของหลักจริยธรรม ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับ ศีลธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ วินัยและกฎหมาย วิเคราะห์แนวคิดของการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยของผู้บริหาร จริยธรรมในการให้บริการแก่ประชาชน การยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน การให้ความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการประยุกต์หลักทศพิศราชธรรมและหลักธรรม ทางศาสนามาใช้ในการบริหาร

Prerequisite :  None

          Theories and concepts of ethics; differences in ethics, morals, code of conduct, discipline, and law; conceptual analyses in executive’s democratic spirit; ethics for public service; principles of virtue for human resource management and compensation management; fair treatment in discipline procedures; applications of principles of dasavidha rajadhamma (tenfold virtue of the ruler) and dharmic principles of religion in management