รายวิชาเรียนร่วม
532301 การบริหารเครือข่าย 3 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4

519215 การบริหารเครือข่าย 3 หน่วยกิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ioT) คณะวิศกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4