632105/519207 ทฤษฎีการคำนวณ

คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวความคิดพื้นฐานของภาษา ไวยากรณ์ ออโตมาตา ไฟไนท์ออโตมาตา ไวยากรณ์ปกติ ภาษาปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั้มปิ้งเลมม่าสำหรับภาษาไม่พึ่งบริบท การแปลงไวยากรณ์ ออโตมาตาแบบกดลง

รายวิชาเรียนร่วม
532301 การบริหารเครือข่าย 3 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4

519215 การบริหารเครือข่าย 3 หน่วยกิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ioT) คณะวิศกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4