ศึกษาหลักการเขียนเบื้องต้น ฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนในการใช้ประโยคที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการเขียน

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในระดับวลี อนุประโยค การใช้และหน้าที่ของวลีและอนุประโยค

การลดรูปประโยค การใช้รูปประโยคแบบต่างๆให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆทางภาษาอังกฤษ

English grammar and sentence structures; clause, phrase, and sentence parts; usage and functions of phrases 

and clauses; reduced sentences; grammatically correct use of sentence patterns to develop English skills.

ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการสื่อสารได้จริงในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และ ฝึกอธิบายตามหัวข้อต่างๆ เช่นวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการสนทนา