ผึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ศึกษคำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจที่สอดคล้องกับเรื่องที่พบในชีวิตประจำวัน