แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาพฤติกรรมด้านบวกของมนุษย์  สุขภาวะโดยรวมและความพึงพอใจ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การปรับทัศนคติ การปรับสภาวะทางจิต โดยเน้นการพัฒนาตนเองให้มองโลกในแง่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีความสุขในชีวิต

 

วิชานี้อยุู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์