ผึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง4ทักษะ ศึกษาคำศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์ การอ่านเก็บใจความสำคัญและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการฝึกฟังและพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Integration of English communication in listening, speaking, reading, and writing in general situations through specific situations by starting from daily life contexts to typical workplace context.

1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเช้าใจลักษณะภาษาไทย

พัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสารโดยการฝึกจับใจความสำคัญ  สรุปความ  วิเคราะห์  และประเมินค่า  นำเสนอสารด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  รวมทั้งสร้างงานเขียนในเชิงวิชาการ

Integration of English communication in listening, speaking, reading, and writing in general situations through specific situations by starting from daily life contexts to typical workplace context.