ผึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง4ทักษะ ศึกษาคำศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์ การอ่านเก็บใจความสำคัญและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการฝึกฟังและพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Integration of English communication in listening, speaking, reading, and writing in general situations through specific situations by starting from daily life contexts to typical workplace context.

1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเช้าใจลักษณะภาษาไทย

พัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสารโดยการฝึกจับใจความสำคัญ  สรุปความ  วิเคราะห์  และประเมินค่า  นำเสนอสารด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  รวมทั้งสร้างงานเขียนในเชิงวิชาการ

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนเข้า ด้วยกัน  การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทเรียนตาม หัวข้อในชีวิตประจําวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้ถูกต้องและ ชัดเจน