ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสาตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความงาม  เพื่อการวิเคราะห์ อภิปรายคุณค่าสุนทรียภาพในศาสตร์ ดนตรี  ศิลปะ วรรณกรรม เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม การรับรู้ศาสตร์แต่ละด้านด้วยความชื่นชมคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ