ศึกษาถึง ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์การจัดหาและเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ อินเตอร์เน็ตและโซเชีลมีเดีย รวมถึงจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

     ศึกษาถึงหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์  อันประกอบด้วยนิยามประพจน์  การใช้สัญลักษณ์แสดงกฏเกณฑ์ทางอ้างเหตุผล   การพิสูจน์ความหมายและคุณสมบัติทั่วไปของการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   เวกเตอร์  การบวก  การลบ  ผลคูณสเกลาร์และผลคูณเวกเตอร์  การแก้ระบบสมการเชิงสัน  ลิมิต  ความต่อเนื่อง    อนุพันธ์  และการอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต

  สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนำเสนอ หลักการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ การวางแผนการนำเสนอ การจัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอผลงาน การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำเอกสารและการนำเสนอ เพื่อช่วยให้งานเอกสารและการนำเสนอมีความสมบูรณ์แบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ศึกษาสถิติขั้นพื้นฐาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การแจกแจงความถี่   การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  การทดสอบสมมติฐาน