หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชา เอกบังคับ

3(3-0-6) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

รายวิชาที่ต้องผ่าน  :  เคยเรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วอย่างน้อย 4 วิชา

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 

ศึกษาวัตถุประสงค์ และมูลเหตุจูงใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่ต้องพิจารณา องค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรี บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนวทางการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชา เอกบังคับ

3(3-0-6) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

รายวิชาที่ต้องผ่าน  :  524001 หลักการบริหาร และ 526101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 

 

 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชา เอกบังคับ

3(3-0-6) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

รายวิชาที่ต้องผ่าน  :  524001 หลักการบริหาร

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ