ความหมาย ความสำคัญของการจัดการความรู้ แนวคิด วิวัฒนาการ รวมถึงกรอบความคิดในการจัดการความรู้ พื้นฐานการเรียนรู้ขององค์กรสู่การจัดการองค์ความรู้ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ แนวคิดการนำการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ แนวทางแห่งความสำเร็จ และความล้มเหลวในการจัดการความรู้ ร่วมค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์การที่ประสบความสำเร็จ

 

ระดับปริญญาตรี/คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ/หมวดวิชาเอกเลือก/3 หน่วยกิต