มาตรฐานวิชาชีพ ไอที วิชาพาสปอร์ต

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีหรือ Information Technology Professional Examination: ITPE ในวิชา “IT Passport” ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานเบื้องต้นได้เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่เคยได้รับทุนฯ (Alumni) การเข้าร่วมอบรมจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยได้ช่วยกันกลั่นกรององค์ความรู้และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวม และเรียบเรียงองค์ความรู้ที่จําเป็น และสำคัญในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งเน้นให้มีเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความ และขนาดของคู่มือที่กะทัดรัด โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถที่จะทําความเข้าใจเนื้อหาได้ในระยะเวลาอันสั้น