คำอธิบายรายวิชา

           การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนำเสนอ หลักการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ การวางแผนการนำเสนอ การจัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอผลงานการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดทำเอกสารและการนำเสนอเพื่อช่วยห้านเอกสารและการนำเสนอมีความสมบูรณ์แบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง    

รายละเอียดรายวิชา

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสื่อนำเสนอในงานสำนักงาน
3. เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ และการทำงานพื้นฐานของ Microsoft PowerPoint
4. เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ และการทำงานพื้นฐานของ Microsoft Word
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโปรแกรม Microsoft Office 
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงาน