ฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์และฝึกจับใจความสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการอ่าน