ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันโดยเรียนคำศัพท์และรูปประโยคใหม่และศึกษาอักษรคันจิเพิ่มประมาณ60ตัว