การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนเข้า ด้วยกัน  การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทเรียนตาม หัวข้อในชีวิตประจําวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้ถูกต้องและ ชัดเจน