การวิจัยการตลาด รายวิชาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการตลาดเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด