เป็นวิชาที่ศึกษา แนวความคิด ความสำคัญ และบทบาทของการตลาดการท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจำแนกประเภทอุตสหาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดการการตลาดท่องเที่ยว กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว