คำอธิบายของรายวิชา

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นถึงการดำเนินธุรกิจออนไลน์ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ งานหลักในธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การบริหารการผลิต การจัดการการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดองค์การและการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ