526105 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Change Management 3(3-0-6)

 

0819292916

Line ID: Lennie1114

Email: maythapornth@sau.ac.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ แนวคิด รูปแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การจัดองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหารความขัดแย้งและการนำเอานวัตกรรมการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน