เป็นการเรียนรู้   การเรียนรู้ถึงแนวทางในการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย

เป็นการเรียนรู้   การเรียนรู้ถึงแนวทางในการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย