Page: 1 2 ()

620001 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Principles of Economics

จำนวน 3(3-0-6) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

หลักสูตร                           บริหารธุุรกิจบัณฑิต             สาขาวิชาการเงิน

ประเภทของรายวิชา        หมวดวิชา : เฉพาะ             กลุ่มวิชา : แกนทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

                    หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างและการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค และหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ เงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการคลังและการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

                  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น

                  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงได้

                  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันและในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                  1. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการจัดการระบบงานทางธุรกิจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ

แนวคิดและหลักการทางการบริหาร  กระบวนการทางการบริหาร  วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอก  ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบริหาร  หน้าที่การบริหาร คือการวางแผน  การจัดองค์การ  การนำ และการควบคุม  ศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคล  พฤติกรรมกลุ่ม  ภาวะผู้นำ  การสื่อสาร และการบริหารภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง

ทดสอบ การสร้าง course

- Hidden section are shown in collapsed form 

-  2 sections

- topic format

- show one section per page 

- ระดับปริญญาตรี / คณะบริหารธุรกิจ /หมวดวิชาแกน

คณะบริหารธรุกิจ ระดับปรืญญาตรี  แกนบริหาร

 การศึกษาถึงเป้าหมายของการจัดการการเงินธุรกิจ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจในเรื่องต่างๆ

        แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การกำหนด และการนำกลยุทธ์ไปใช้วิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน การตรวจสอบและการติดตามกลยุทธ์ รวมทั้งการปรับตัว และกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคม เศรษฐกิจในประเทศ และนานาชาติ และมีการนำหลักคุณธรรมเป็นหลักการกำหนดกลยุทธ์

ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี/คณะบริหารธุรกิจ/ทุกสาขา 3 หน่วยกิต วิชาแกน

Page: 1 2 ()